PENZION "U Nádraží"

.... ubytování - Horšovský Týn

Provozní a Reklamační řád

 

  • je vydán pro zajištění příjemného, ale i bezpečného a zdraví neohrožujícího prostředí v prostorách penzionu „U Nádraží“ (dále jen penzion).
  • je závazný pro všechny osoby zdržující se v prostorách penzionu a to jak pro dlouhodobě ubytované na základě smluvní dohody, tak pro krátkodobě ubytované.
  • slouží k prevenci rizik v penzionu
  • je dostupný na recepci penzionu

Přílohou provozního řádu jsou požárně bezpečnostní podmínky, ubytovací a reklamační řád.

A. Provozovatel

Provozovatelem penzionu je:

Zdenek Kirschner

Nádražní 213,Horšovský Týn 34601

IČO: 73697397

www.penzion.htyn.cz

Odpovědná osoba:

Zdenek Kirschner, telefon: +420 604109109

B. Rozsah služeb:

Ubytování:

Penzion poskytuje nepřetržitý provoz ubytovacích služeb a to jak dlouhodobých, na základě smlouvy o ubytování, tak krátkodobých.

Všechny pokoje jsou vybaveny televizí a připojením na WIFI. Ručníky jsou poskytovány.

K pokojům přísluší koupelna se sprchovým koutem, samostatné WC. Pro ubytované jsou k dispozici společné prostory.

 

Stravování

Stravování si mohou hosté přímo v penzionu zajistit vlastní, s využitím kuchyňky tam kde je na pokoji k dispozici. V letních měsících je možné zajistit grilování ve vyhrazeném prostoru.

Ostatní služby

Úklid

V penzionu je zajištěn úklid společných prostor, sociálního zařízení. Dále je prováděn úklid pokojů po

ukončení krátkodobých pobytů. Způsob úklidu pokojů dlouhodobě ubytovaných je dohodnut vždy individuálně ve smlouvě.

Výměna lůžkovin

Výměna lůžkovin je zajištěna vždy při změně ubytovaných osob. U dlouhodobě ubytovaných je výměna lůžkovin dohodnuta vždy individuálně ve smlouvě. Při manipulaci s prádlem je postupováno tak, aby nedošlo ke kontaktu prádla čistého s prádlem použitým.

Zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod

V celém objektu je tekoucí pitná voda. Odvádění odpadních vod je do kanalizace.

 

C. Obecné podmínky ubytování

Rezervace, storno a prodloužení ubytování

Pro závaznou rezervaci ubytování může být dohodnuta záloha ve výši 100% ceny prvního dne ubytování. Záloha je vratná v plné výši při stornu ubytování 7 a více dní před nástupem pobytu. Při stornu ubytování v termínu kratším než 7 dní je záloha nevratná. Čas nástupu je možno s provozovatelem při objednání ubytování dohodnout libovolně. Preferována je doba nástup ubytování od 12 hodin. Rezervace je platná do dohodnutého času, není-li provozovatel telefonicky informován o změně. Pobyt s domácími mazlíčky je třeba dohodnout při rezervaci ubytování. Požádá-li host o prodloužení ubytování, může být přemístěn na jiný pokoj, než ten, ve kterém byl původně ubytován.

 

Zahájení ubytování

Parkování vozidel hostů je umožněno v areálu u penzionu. Majitel penzionu nezodpovídá za krádež osobních věcí a jiných cenností ponechaných v automobilech.

V penzionu může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen. Za tím účelem je host povinen při zahájení ubytování předložit platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, nebo jiný doklad totožnosti.

Host převzetím klíčů od pokoje a od vstupu do objektu potvrzuje skutečnost, že bere na vědomí tento provozní řád, vč. požárně bezpečnostních podmínek a ubytovacího řádu objektu v plném rozsahu a vyjadřuje s ním bezvýhradný souhlas.

Host bere na vědomí, že penzion neručí za cennosti ani peníze odložené v neuzamčených prostorách penzionu.

Vstup do penzionu je pouze v čisté obuvi. Vstup do pokojů přednostně v čisté domácí obuvi.

Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit.

 

 

Průběh ubytování a odpovědnost za škody

Host je povinen být ohleduplný vůči jiným ubytovaným, udržovat pořádek, čistotu a dodržovat ustanovení provozního a ubytovacího řádu. Vzhledem k zaměření ubytování je stanoven noční klid v době od 22.00 do 7.00 hodin. Veškeré prostory penzionu jsou kompletně nekuřácké a jsou opatřeny kouřovými čidly. Kouřit lze jen na vyhrazeném místě ve dvoře penzionu. Nedopalky je nutno umisťovat do příslušné nádoby. S výjimkou dohodnutého grilování ve dvorní části objektu, je v celém penzionu zakázána manipulace s otevřeným ohněm.

Je nepřípustné v prostorách penzionu přechovávat zbraně, výbušniny a zábavnou pyrotechniku, nebo držet či přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy.

Host používá prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny, jakož i společné prostory penzionu po sjednanou dobu, takovým způsobem, aby nedošlo k poškození majetku ani zdraví jeho a ostatních ubytovaných.

Závady vzniklé za pobytu hosta penzionu, stejně jako případnou ztrátu klíčů, je nutno neprodleně oznámit přítomnému pracovníkovi penzionu, nebo na recepci.

Při poškození pokoje, nebo jiného zařízení penzionu, z nedbalosti nebo úmyslně, nebo při ztrátě nebo zlomení klíče, host uhradí vzniklou škodu v plném rozsahu. Pro úhradu škody může být penzionem přednostně použita již uhrazená rezervační záloha.

Bude-li zjištěno takové poškození vybavení pokojů, nebo společných prostor penzionu, které nebude možno uvést do původního stavu (nevratná mechanická, chemická a jiná poškození výmaleb, čalounění, matrací, lůžkovin, nábytku,elektroniky, koupelnové keramiky apod.), uhradí host cenu poškozeného zařízení na základě penzionem doložené pořizovací ceny.

Rozměrná sportovní vybavení, např. jízdní kola apod., není dovoleno vnášet na pokoje. K jejich uskladnění slouží vyhrazené prostory.

Na pokojích je zakázáno přemisťování nábytku bez předchozího souhlasu provozovatele a používání nábytku k jiným účelům, než je určen. Stejně tak je zakázáno provádění oprav a jakýchkoliv zásahů do elektrické nebo jiné instalace.

V objektu penzionu a zvláště v pokojích není hostům dovoleno používat vlastních elektrických spotřebičů s výjimkou elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně, tj. holících, případně masážních strojků, vysoušečů vlasů, nabíječek mobilních telefonů, notebooků.

Není-li ve výjimečných případech s provozovatelem dohodnuto jinak, je na pokojích zakázáno pobývání a přespávání více osob, než pro kolik je pokoj určen.

Z bezpečnostních důvodů není povoleno ponechávat děti mladší 10 let bez dozoru dospělých v pokoji a ostatních prostorách penzionu.

Vážné onemocnění nebo zranění hosta je třeba ohlásit provozovateli penzionu. Lékárnička je umístěna ve vstupních prostorách penzionu a její použití je také nutno hlásit provozovateli, aby zajistil její doplnění.

Při odchodu je nutno zhasnout v pokoji a ostatních prostorách světla, uzavřít okna, vodovodní uzávěry, vypnout elektrické přístroje a uzamknout pokoj a hlavní vchod.

 

Ukončení ubytování

Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději do 10.00 posledního dne ubytování. V téže době pokoj i uvolní. Neučiní-li tak host ve stanovené lhůtě, nebo nedohodne s provozovatelem jiné podmínky, může mu býtúčtován pobyt i za následující den.

Host platí účet za ubytování na uvedený počet nocí v souladu s platným ceníkem. Účet je splatný při jeho předložení.

V případě hrubého porušení provozního řádu, má provozovatel právo vykázat hosta z penzionu před uplynutím dohodnuté doby a to i v případě poskytování ubytovací služby na základě smlouvy o ubytování, Host je v takovém případě povinen uhradit poměrnou část ceny ubytování.

 

 

Příloha Provozního řádu Penzionu "U Nádraží"

 

Požárně bezpečnostní podmínky ubytování – Telefon na „Hasičský záchraný sbor“ je 150

 

V případě požáru jsou v objektu viditelně označeny únikové cesty a označení směru únikových východů.

Na dobře přístupných a viditelných místech je penzion vybaven přenosnými hasicími přístroji. Všemi instalovanými přenosnými hasicími přístroji lze hasit i zařízení pod elektrickým proudem.

Hasicí přístroje použijte pouze při požáru!!!! Jakékoliv poškození nebo dokonce použití hasicích přístrojů v jiných situacích (nedbalost, vandalství, přístup dětí, apod.) bude nutno uhradit. To znamená úhrada nového hasicího přístroje a nákladů na čištění prostor.

 

Ubytovací řád

Host je povinen být ohleduplný vůči jiným ubytovaným, udržovat pořádek, čistotu a plnit ustanovení provozního řádu,

zvláště pak dodržovat:

- noční klid v době od 22.00 do 7.00 hodin

- zákaz kouření

- zákaz poškozování majetku

- zákaz manipulace a přemísťování nábytku

- zákaz používání elektrických a plynových spotřebičů, vyjma vyjmenovaných

- zákaz vnášení rozměrného sportovního vybavení na pokoje

- zákaz ponechání dětí do 10 let bez dozoru

- zákaz rozdělávání otevřeného ohně

- zákaz držení nebezpečných prostředků, materiálů, přípravků a chemikálií

- zákaz zneužití protipožárního vybavení

- zákaz ubytování neohlášených osob

- zákaz pořizování kopií klíčů

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD


Zdeněk Kirschner, Nádražní 213, Horšovský Týn 34601
(dále jen ubytovatel)
1. Předmět
1.1. Tento reklamační řád upravuje způsob uplatňování nároků zákazníka vyplývajících z odpovědnosti
ubytovatele za vady poskytnuté služby (reklamace) vč. podmínek uplatnění rozporu se Smlouvou
o ubytování a jejich vyřizování v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník
a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.
2. Uplatňování reklamací
2.1. Práva z odpovědnosti za vady služeb poskytovaných ubytovatelem zákazník uplatňuje v provozovně
ubytovatele (Zdeněk Kirschner, Nádražní 213, Horšovský Týn 34601 )
2.2. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu. Uplatnění reklamace na místě
samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost
posouzení a tím i možnost řádného vyřízení reklamace. Reklamaci může zákazník uplatnit jakoukoliv
formou s uvedením data, předmětu reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje.
2.3. Pokud zákazník vlastním zaviněním neuplatní reklamaci, ubytovatel mu slevu z ceny nepřizná.
2.4. Práva z odpovědnosti za vady ubytování je třeba rovněž uplatnit bez zbytečného odkladu.
2.5. Zákazník je při uplatňování reklamace povinen uvést jméno, příjmení, adresu, co je obsahem reklamace,
svou reklamaci zdůvodnit a podle možnosti i předmět reklamace průkazně skutkově doložit; současně
se doporučuje předložit doklad o poskytnuté službě, např. stejnopis objednávky, fakturu, potvrzení o
platbě apod., čímž se usnadní vyřizování reklamace.
3. Vyřizování reklamací
3.1. Uplatní-li zákazník právo z odpovědnosti za vady služeb, které mu jsou poskytovány nebo které mu již
byly poskytnuty, je ubyvatel povinen po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností
rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává
doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem, pokud se zákazníkem nebude dohodnuta lhůta delší.
3.2. V případě ústního podání reklamace (např. v místě poskytované služby) je povinen ubytovatel sepsat se
zákazníkem reklamační protokol, resp. potvrzení o přijetí reklamace. V protokolu uvede, kdy zákazník
reklamaci uplatnil, osobní údaje zákazníka, co je obsahem reklamace (předmět reklamace), jaký
způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále datum a způsob vyřízení reklamace. Jestliže
zákazník předá vedoucímu provozovny nebo jinému pověřenému zástupci písemnosti, popř. jiné podklady
týkající se reklamace, popř. reklamované zboží, musí být tato skutečnost v protokolu výslovně uvedena.
Protokol, resp. potvrzení o přijetí reklamace podepíše vedoucí provozovny nebo jiný pověřený zástupce.
Zákazník obdrží jedno vyhotovení tohoto dokumentu a podpisem potvrdí souhlas s jeho obsahem
a převzetí.
3.3. V případě písemných reklamačních podání platí pro jejich obsah přiměřeně ustanovení odstavce 3.2.
4. Součinnost zákazníka při vyřizování reklamací
4.1. Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, zejména podat informace,
předložit doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do důvodu a výše, apod.
Vyžaduje-li to povaha věci, musí zákazník umožnit ubyvateli či jinému pověřenému
zástupci přístup do prostoru, který mu byl poskytnut k ubytování apod., aby se mohli přesvědčit o
oprávněnosti reklamace.
5. Způsoby vyřízení reklamace
5.1. V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo z části důvodná, spočívá vyřízení reklamace
v bezplatném odstranění vady nebo v případech, kdy je to možné, i v poskytnutí náhradní služby či
výměny zboží. Jinak ubytovatel poskytne přiměřenou slevu z ceny vadně poskytnuté služby.
5.2. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech
zamítnutí reklamace.
5.3. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu
ubytovatele nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na
jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené služby ubytovatele, nevzniká
zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.
6. Ostatní ustanovení
V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona
o ochraně spotřebitele v platném znění.
V případě, že dojde ke sporu, má zákazník právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu; věcně příslušným
subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká Obchodní Inspekce, www.coi.cz
7. Závěrečná ustanovení
Tento Reklamační řád vstupuje v platnost a účinnost dnem 1.1.2017
V Horšovském Týně, dne 1.1.2017
Zdeněk Kirschner
Nádražní 213, Horšovský Týn 34601

Provozní řád penzionu „ U Nádraží“

Kontakt

potřebujete ubytování ?

pro dotazy volejte 

tel: +420 604109109

nebo pište na:

penzion@htyn.cz

pro rezervace použijte

REZERVAČNÍ FORMULÁŘ

MAPA seznam.cz

MAPA google.com 

 

Ceník

viz rezervační formulář
děti do 2 let zdarma
od 2-5 let za 50% sleva
přistýlka 300,-Kč/osoba/noc
domácí mazlíčci 200,-Kč/1 noc , 100,-Kč/2+ noci
snídaně 125,-Kč/osoba
wifi zdarma

Platební informace

Název firmy:
Zdeněk Kirschner
IČO: 73697397
Nádražní 213
Horšovský Týn 34601

Raiffeisen BANK
8758741001/5500

Provozní a reklamační řád